سيستم تزريق دارو

 

سيستم تزريق دارو

 

مزاياي استفاده از سيستم تزريق دارو:

حذف استفاده از منبع آب

دسترسي يکنواخت پرنده به دارو

حفظ شدن خواص و افزايش عمر مفيد دارو

جلوگيري کننده از رسوب و گرفتگي خطوط آبخوري و نيپل ها

شستشوي آسان

کاهش مصرف دارو و جلوگيري کننده از هدر رفتن آن

------------------------------------------------------------


مشخصات فني سيستم تزريق دارو :

قابليت انتقال 36000 ليتر آب در شبانه روز

قابليت کارکرد در فشارهاي مختلف آب تا 6 بار

قابليت توزيع دارو در دوزهاي 0/1 تا 20 ليتر در هزار ليتر آب


------------------------------------------------------------


اجزاي تشکيل دهنده سيستم تزريق دارو :

پمپ تزريق دارو: وارد کردن دوز مورد نياز دارو به خطوط آبخوري

فشار شکن و فشار سنج: تنظيم کننده فشار آب

فيلتر آب: تصفيه کننده آب ورودي به سيستم

کنتور آب: اندازه گيري کننده ميزان مصرف آب

شير سه طرفه: شستشو دهنده سيستم

سيستم تزريق دارو

سيستم تزريق دارو

سيستم تزريق دارو

آخـــــــــریـــــــــن خــــــبــــــر هـــــا