اتوماسیون مرغداری

اتوماسیون مرغداری

 

مشخصات فنی سیستم کنترل هوشمند مرغداری :

سنسوردما 4 عدد

سنسوررطوبت 1 عدد

سنسورکنترلسرعتجریانهوا 2 عدد

صفحهHMIرنگی 7 اینچ

موتور کنترل اینلت

قابلیت تشخیص فصول سال