بيل برقي

بيل برقي

 

  • يک‌ عدد‌ قرقره‌‌‌‌ جهت‌ هدايت‌ سيم‌ بگسل

  • کار‌ اصلي‌ اين‌ دستگاه‌، تخليه‌ بارهاي‌ فله‌ مانند گندم، زرت، جو و… و يا‌ دپو کردن‌ بارهاي‌ فله‌ مي‌باشد.

  • داراي موتور گيربکس قدرتمند