کرامبلر

کرامبلر

 

  • وسيله اي ويژه براي خرد کردن پليت هاي بزرگ به گرانول هاي کوچک

  • ساختار کم حجم و تنظيم آسان غلطک ها

  • قابليت خورد کردن پليت ها باکمترين غبار

  • قابليت تميز کاري

  • عمربالاي غلطک ها وفواصل طولاني تعمير

  • کمترين ميزان هدررفت