دستگاه پلت

دستگاه-پلت

ويژگيهاي دستگاه پرس پلت :

  • در دومدل گير بکسي وتسمه اي

  • قابليت پخت و فراوريه کامل مواد در کانديشينر

  • درظرفيت هاي مختلف براي توليد خوراک دام وطيور